GTM-N52KQDGH

งานพิเศษ/งานซับซ้อน

 


ถุงจิงโจ้
พิเศษ มีช่ิองไว้ใส่เอกสารโชว์


ถุงมุ้งยักษ์


ซองใส่บัตร
เนื้อ PVC

ปลอกสายลัด ธนบัตร 
ธนาคาร ออมสิน